PEDAGOGISCH PROJECT

Geïnspireerd door Vincent à Paulo, willen wij, zoals de zusters van Berkenboom, ten dienste staan van kinderen en jonge mensen uit alle lagen van de bevolking, hen degelijk onderwijs verschaffen en hen christelijke waarden bijbrengen en voorleven.

We willen een christelijk geïnspireerde school zijn. Dit betekent dat wij ons in onze opvoedingstaak laten inspireren door de figuur van Christus en dat wij de christelijke boodschap op een hedendaagse manier gestalte willen geven.

STERK en VERNIEUWEND

We willen een school zijn met aandacht voor een behoorlijk studiepeil.

Dit betekent dat we onze leerlingen voldoende kennis en inzicht bijbrengen. Door leerlingen voldoende kansen te geven, hen degelijk te begeleiden op studiegebied en eerlijk te evalueren, proberen we de capaciteiten van onze leerlingen zo goed mogelijk te ontplooien en het beste uit henzelf te halen.

Vooral voor de leerlingen uit TSO en KSO willen we er voor zorgen dat ze klaar zijn voor verdere studies.

We willen een school zijn met aandacht voor beroepsgerichte vorming.

Dit betekent dat we in een aantal van onze studierichtingen (vooral in BSO), de leerlingen voorbereiden op een beroep als tewerkgestelde in een bedrijf of als zelfstandige. Niet alleen vakkennis maar ook beroepsattitudes worden hierbij aangeleerd. Stages, bedrijfsbezoeken en geïntegreerde proeven bevorderen een nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en met specifieke organisaties.

We willen een creatieve school zijn.

Dit betekent dat we de creativiteit van de leerlingen tot uiting laten komen, door in hun specifieke werkdomein, zeer uiteenlopende impulsen te geven wat betreft materiaal, thema en uitvoering. Dit betekent ook dat we de leerlingen uitnodigen tot eigen initiatief en hun aanmoedigen om in groepsverband grote en kleine projecten op touw te zetten.

We willen een school zijn waar leerlingen leren bewuste keuzes te maken.

We willen onze leerlingen o.a. leren een evenwicht te vinden tussen studeren en vrijetijdsbesteding. We willen hen kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. Via ons preventiebeleid en ook via de lessen relationele vorming, de ontmoetings- en vormingsdagen en de preventieprojecten in verband met roken, alcohol en drugs bieden hiertoe een goede aanzet. Door een goed gestructureerde tracht de school de leerlingen tot meer bewuste studiekeuzes te brengen.

GASTVRIJ en GELOOFWAARDIG

We willen een hartelijke school zijn.

Dit betekent dat we aandacht en respect hebben voor de eigenheid van elke leerling. Dat we willen luisteren naar de noden en vragen van onze leerlingen. Dat we alert zijn voor hun problemen zowel op gebied van studie als op socio-emotioneel vlak. Dit betekent dat we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen, hun tempo, hun mogelijkheden, hun belangstelling, hun achtergrond, hun studierichting en hun vaardigheden. In sommige gevallen zullen wij, in het belang van de leerling externe hulp zoeken.

We willen een gastvrije school zijn.

Dit betekent dat we onze poort open zetten voor andere culturen, omdat we het confronteren van meningen, waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, zien als een verrijking voor de hele schoolbevolking.

We willen een school zijn zonder geweld.

Dit betekent dat we onze leerlingen leren respectvol om te gaan met anderen en zichzelf leren te beheersen, ook in conflictsituaties. Dit heeft tot gevolg dat pesten, agressie, racisme en vandalisme, op onze school niet worden geduld.

We willen een zorgzame school zijn.

We wensen respect en zorg voor het materieel van de school, mede-leerlingen en van anderen. We streven naar netheid en zorg in onze schoolomgeving. Van onze leerlingen verwachten wij dat zij afval deponeren in de passende vuilnisbakken. Een nette school zorgt mee voor een aangenaam werkmilieu. In de praktijklessen wordt getracht zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten te gebruiken. Afval wordt hier gesorteerd met het oog op een maximale recyclage.

We willen een school zijn die leerlingen leert leven tussen grenzen.

Dit betekent dat we duidelijke regels stellen in verband met wat kan en niet kan op onze school. Door regelduidelijkheid kunnen we komen tot een verantwoord sanctiebeleid. Leerlingen mogen ook fouten maken. Na rechtzetting moeten zij opnieuw de kans krijgen om met een schone lei te herbeginnen.

We willen een school zijn waar plaats is voor dialoog.

Door te luisteren naar en open te staan voor de opvattingen van anderen, leren we de leerlingen hun eigen mening te vormen en te uiten. Dit betekent dat onze leerlingen zich uitdrukken in verzorgde taal omdat dit de kern is van respectvol omgaan met elkaar.